Salgs- og leveringsbetingelser
gældende for varer og ydelser leveret af Fionia IT ApS
Disse betingelser er gældende fra og med 01.01.2014 og erstatter alle tidligere udsendte
1. Tilbud, accept og ordrebekræftelse
Kun tilbud afleveret skriftligt anses for bindende for Fionia IT ApS. Såfremt et skriftligt tilbud ikke accepteres indenfor den anførte gyldighedsperiode bortfalder dette. Tilbud uden anført gyldighedsperiode er gyldige i 30 dage fra tilbuddets udformningsdato.
En ordre anses ikke for bindende for Fionia IT ApS førend skriftlige ordrebekræftelse foreligger.

2. Priser
Alle priser er angivet i danske kroner og er eksklusive moms. Priser i et tilbud er baseret på accept af det samlede tilbud. De anførte priser er, med mindre andet er aftalt, eksklusive eventuelle forsendelses-
omkostninger, gebyrer og øvrige skatter, told og afgifter. Pris- og kursændringer kan medføre ændringer i den aftalte pris. Alle priser, der fremgår af Fionia IT ApS’ materiale, er vejledende. Forøges en vares omkostninger grundet forhold, som ikke er under Fionia IT ApS’ kontrol, vil disse blive lagt på varens pris. Der tages forbehold for trykfejl.

3. Betalingsbetingelser
Der betales netto 14 dage kontant fra fakturadatoen, med mindre andet er skriftligt aftalt. Sker betaling efter fastsat forfaldsdato, er Fionia IT ApS berettiget til at tilskrive renter med 2,5 % pr. påbegyndt måned fra forfaldsdatoen til betaling sker.

4. Leveringsbetingelser, forsinkelse m.v.
Enhver leveringstid er estimeret efter bedste skøn og gives kun i det omfang at leverandør i det hele taget oplyser leveringstider. Fionia IT ApS fraskriver sig ansvar for forsinket levering.
Ønsker kunden leveringstiden udskudt, kan dette kun ske efter forudgående aftale med Fionia IT ApS mod et gebyr.
Levering sker for kundens regning og risiko.

5. Force majeure
Fionia IT ApS er ansvarsfri i tilfælde af force majeure. Hertil regnes – men er ikke begrænset
til – strejke på virksomheden, manglende energiforsyning, manglende levering fra underleverandører, computervirus mm.; denne liste er ikke udtømmende.

6. Reklamation og mangler
Oplysninger om tilbudte eller købte varers kapacitet, dimensioner samt øvrige data kan variere fra det leverede. Sådanne afvigelser anses ikke som mangler.

Såfremt et produkt er udgået eller ikke længere kan leveres, vil et tilsvarende eller bedre produkt blive leveret. Kunden er forpligtet til ved levering at kontrollere det leverede. Såfremt en vare har en eller flere mangler, skal kunden omgående tilkendegive dette skriftligt overfor Fionia IT ApS.

Mangelkrav skal være gjort gældende inden for en frist på 12 måneder fra leveringstidspunktet. Efter udløbet af denne reklamationsfrist bortfalder retten til mangelindsigelser.

Ved afhjælpning af evt. fabrikationsfejl gælder fabrikanten og/eller distributøren af den enkelte enheds garantibestemmelser og regler.

Ved fejl på lagringsenheder så som diske, bånd, USB-nøgler og lignende, omfatter garantien kun de fysiske enheder – ikke data, der måtte befinde sig på enheden. Reetablering af data kan på kundens foranledning og regning forsøges udført, men der gives ingen garanti for at alle eller dele af sådanne data kan genskabes.

Softwareprodukter er ikke omfattet af de nævnte betingelser, idet softwareleverandørens licensaftaler er gældende i disse tilfælde.

7. Ansvarsfraskrivelse
Fionia IT ApS er ikke ansvarlig for, at en leveret vare eller ydelse viser sig at være utilstrækkelig for kunden, såfremt dette skyldes utilstrækkelige eller upræcise oplysninger fra kunden omkring krav og behov.

Fionia IT ApS påtager sig ikke ansvar for mangler, der er opstået som følge af forkert eller mangelfuld betjening, dårlig vedligeholdelse, forkert elforsyning, hændelige begivenheder, almindelig slid og ælde, eller andre lignende forhold.

Fionia IT ApS er ikke ansvarlig for følgeskader og indirekte tab samt inkompatibilitet i forhold til software leveret af andre end Fionia IT ApS. Ligeledes fraskriver Fionia IT ApS sig ansvar for fejl ved software udviklet af tredjemand, solgt gennem Fionia IT ApS.

8. Reparation og udbedring af mangler
En mangelfuld vare kan returneres til Fionia IT ApS til udbedring. Ved større varer eller varer, der indgår i en større sammenhæng, kan det være påkrævet, at reparation sker hos kunden.

Hvis Fionia IT ApS tilkaldes i reklamationssager, hvor mangler ikke skyldes Fionia IT ApS’ forhold faktureres kunden efter gældende listepris.

9. Programlicens
Kunden erhverver en ikke-eksklusiv, uoverdragelig brugsret for det aftalte antal brugere og/eller til det aftalte antal licenser til et købt program. Kunden er uberettiget til at kopiere programmet eller dele heraf bortset fra den ved installationen nødvendige kopiering.

Kunden er dog berettiget til at fremstille sikkerhedseksemplar af det leverede program til backup eller arkiveringsformål.

10. Kundens annullering af ordren
Annullering kan kun ske efter skriftligt samtykke fra Fionia IT ApS og mod økonomisk kompensation.

11. Ejendomsforbehold
Fionia IT ApS beholder ejendomsretten til enhver vare og ydelse, indtil den fulde købesum med tillæg af eventuelle renter og omkostninger er betalt.

12. Tvister
Enhver tvist mellem Fionia IT ApS og kunden skal afgøres efter dansk ret.
Tvister skal afgøres ved Fionia IT ApS’ hjemting.

13. Fravigelse
Ved salg på købe- eller leasingkontrakt gælder tillige kontraktens bestemmelser.
Ovenstående salgs- og leveringsbetingelser kan kun fraviges ved skriftlig aftale parterne imellem.